Privacyverklaring Stichting Kunsthal Rotterdam

Versie mei 2022
 

1. Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Kunsthal Rotterdam, gevestigd in het Museumpark, aan de Westzeedijk 341, 3015 AA Rotterdam en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 41132613 (hierna: “Kunsthal”, “wij” of “ons”). De inhoud van deze privacyverklaring dient te worden uitgelegd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van het aanbieden van onze producten en/of diensten. Dit omvat ook het bezoek van onze websites www.kunsthal.nl en www.kunsthalshop.nl.  De Kunsthal spant zich in om uw persoonsgegevens met zorgvuldigheid te behandelen en te beveiligen in overeenstemming met de eisen die de wet- en regelgeving, waaronder de AVG, daaraan stellen. Wij adviseren u deze privacyverklaring aandachtig door te nemen, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn in het kader van de verwerking van persoonsgegevens door de Kunsthal.

Via onze website kunt u de meest actuele versie van deze privacyverklaring raadplegen. Vragen over de verwerking van persoonsgegevens of deze privacyverklaring kunnen worden gesteld via communicatie@kunsthal.nl

2. De verwerking van Persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van:

 • Klanten en bezoekers (incl. Vrienden van de Kunsthal);
 • Andere relaties, zoals leveranciers;
 • Websitebezoekers.

Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, postcode, (mobiele) telefoonnummer en e-mailadres;
 • Persoonlijke gegevens, zoals uw geslacht en geboortedatum;
 • Financiële gegevens, zoals uw bankgegevens en gegevens met betrekking tot uw inkomen (bijv. in het kader van schenkingen aan de Kunsthal);
 • Beeldmateriaal, vastgelegd met onze beveiligingscamera’s; 
 • Gegevens verzameld bij bezoek van onze website, bijvoorbeeld door middel van cookies. Dit zijn bijvoorbeeld uw IP-adres, browsertype en -taal en de datum en tijd van uw bezoek aan onze website. Zie voor meer informatie met betrekking tot het gebruik van cookies ook onze Cookieverklaring.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel alleen zolang als dat nodig is voor de hieronder genoemde doeleinden (voor zover van toepassing), of om te voldoen aan onze wettelijke (bewaar)verplichtingen (zoals fiscale verplichtingen). In sommige gevallen kunnen wij persoonsgegevens langer bewaren, bijvoorbeeld wanneer wij hierbij een gerechtvaardigd belang hebben dat zwaarder weegt.

3. Hoe wij uw persoonsgegevens verkrijgen

Wij kunnen persoonsgegevens verkrijgen doordat u deze zelf aan de Kunsthal verstrekt, bijvoorbeeld bij de aanschaf van tickets voor of bij de aankoop van producten van de Kunsthal, doordat u zich inschrijft als Vriend van de Kunsthal, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of doordat u (bijvoorbeeld via e-mail of telefonisch) contact met ons opneemt. 

In beginsel is het verstrekken van persoonsgegevens aan ons niet verplicht. Voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten (zoals bijvoorbeeld de afgifte van entreebewijzen of om met u te kunnen communiceren) hebben wij echter bepaalde persoonsgegevens nodig. Sommige activiteiten kunnen wij niet verrichten wanneer u weigert om uw persoonsgegevens te verstrekken. Voor zover de invoer van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het afnemen van een van onze producten of diensten, wordt aangegeven welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn en welke persoonsgegevens optioneel kunnen worden verstrekt. 

Als u jonger bent dan 16 jaar mag u alleen persoonsgegevens aan ons verstrekken met toestemming van uw ouder(s) of uw wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen.

Daarnaast kunnen wij bepaalde gegevens van u verzamelen door het gebruik van cookies wanneer u onze website bezoekt. Voor meer informatie met betrekking tot (het gebruik van cookies verwijzen wij naar ons Cookieverklaring. Tevens kunnen wij persoonsgegevens van u verkrijgen via derden. Ook maken wij gebruik van camerabewaking, waarbij u zichtbaar kunt zijn op de beelden. 

4. Gronden voor en doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken voor onderstaande doeleinden om onze overeenkomst met u uit te voeren, onze gerechtvaardigde belangen te behartigen of omdat u ons hiervoor toestemming hebt gegeven. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming altijd weer intrekken door contact met ons op te nemen. Wanneer u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief of andere e-mails van ons ontvangt, kunt u zich hiervoor afmelden middels de opt-out (uitschrijf)mogelijkheid in de betreffende e-mails. Uw persoonsgegevens worden vanaf dat moment niet meer gebruikt voor het doeleinde waarvoor deze werden verwerkt.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor met name de volgende doeleinden:

 • Het aanbieden en uitvoeren van onze diensten en het aanbieden van producten (bijv. het verschaffen van informatie over tentoonstellingen, ticketverkoop of verkoop via onze webshop);
 • Het onderhouden van contact met u (bijv. beantwoording van vragen die u aan ons stelt);
 • Het ontvangen van giften en corresponderen met Vrienden van de Kunsthal;
 • Voor het toesturen van (elektronische) commerciële boodschappen met informatie over onze producten en diensten alsmede over producten en diensten van aan ons gelieerde partijen (o.a. nieuwsbrieven). Indien hiervoor op grond van de wet toestemming is vereist, zullen wij hiervoor uw toestemming vragen;
 • Om u uit te nodigen om deel te nemen aan ons publieksonderzoek;
 • Om relaties aan te gaan en overeenkomsten uit te voeren met onze leveranciers;
 • Om onze website te optimaliseren en te beveiligen;
 • Om u serviceberichten, zoals push notificaties, toe te sturen;
 • Om ons terrein, eigendommen, bezoekers en werknemers te beveiligen en incidenten af te handelen;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (o.a. fiscaal).

5. Derden

Wij kunnen derden inschakelen bij de uitvoering en/of levering van onze producten en diensten. Deze derden kunnen uw persoonsgegevens voor voornoemde doeleinden verwerken. Bij het inschakelen van (zogeheten) verwerkers (of andere derden) zullen wij ervoor zorgen dat passende waarborgen worden overeengekomen en dat de vereiste technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wanneer wij op grond van een wettelijke verplichting gegevens moeten verstrekken aan derden, zoals toezichthouders, autoriteiten en opsporingsinstanties, kijken wij altijd hoe wij uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren. 

In beginsel verwerken wij uw persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Het kan onder omstandigheden echter voorkomen dat uw gegevens worden doorgeven naar landen buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een datacenter of onze leverancier daar is gevestigd. Wanneer hiervan sprake is, doen wij dit alleen onder de voorwaarden die de privacywetgeving daaraan stelt (o.a. spannen wij ons in om ons ervan te verzekeren dat er een adequaat niveau van bescherming bestaat en zorgen wij voor de nodige contractuele, technische en organisatorische waarborgen, bijvoorbeeld door middel van een contract waarop de EU Standard Contractual Clauses van toepassing zijn en eventuele aanvullende maatregelen wanneer de regelgeving dat vereist). Indien wij niet verzekerd zijn van een adequaat beschermingsniveau zullen wij u daarover informeren en uw toestemming vragen voor de doorgifte van uw persoonsgegevens.

6. Beveiliging

Wij zorgen bij de verwerking van uw persoonsgegevens voor passende beveiligingsmaatregelen ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens. Als er, ondanks deze maatregelen, toch sprake is van een beveiligingsincident (datalek) dat waarschijnlijk een hoog risico (nadelige gevolgen) heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk over het incident informeren.

Mocht u onverhoopt een beveiligingslek aantreffen of heeft u een vermoeden dat de beveiliging van uw persoonsgegevens niet op de juiste wijze is gewaarborgd, dan verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen.

7. Links naar websites van anderen

Onze website kan hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Wij adviseren u de privacyverklaringen van (en overige relevante informatie met betrekking tot) websites van derden goed door te nemen, zodat u op de hoogte bent van de verwerking van persoonsgegevens door die website.

8. Uw rechten

U heeft de volgende rechten m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • U kunt verzoeken om informatie over en inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die persoonsgegevens worden gebruikt;
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting; 
 • Als uw persoonsgegevens wijzigen, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen;
 • U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen of om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.

Verzoeken en andere berichten ter zake van de uitoefening van uw rechten kunnen schriftelijk worden ingediend via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring. Wij kunnen u vragen om uw verzoek nader toe te lichten en het kan zijn dat wij vragen om u nader te identificeren. U ontvangt in beginsel binnen één maand na ontvangst van uw verzoek een reactie. 

Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de persoonsgegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang ofwel wanneer het voldoen aan uw verzoek niet wettelijk verplicht is en wij de overeenkomst met u dan niet meer zouden kunnen uitvoeren. Wij kunnen ook weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt. Als wij uw persoonsgegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de persoonsgegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Indien de Kunsthal voldaan heeft aan een verzoek om persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen, zullen wij aan derden aan wie deze persoonsgegevens zijn verstrekt mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen.

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij met uw verzoek of bezwaar zijn omgegaan of anderszins over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan door ons altijd en zonder aankondiging worden gewijzigd. Wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze worden weergegeven op onze website. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Indien deze wijzigingen voor u van significant belang zijn, zullen wij ons inspannen u hierover te informeren.

Vrijdagavond geopend
Op vrijdagavond - tijdens Friday Night LIVE - zijn alle tentoonstellingen tot 22:00 uur open.
Boek je tickets
Kunsthal & Cookies
Aan je online bezoek aan Kunsthal Rotterdam mag niets ontbreken, daarom gebruiken we altijd functionele en analytische cookies. Om content zoals video's en advertenties op basis van je interesses te mogen tonen, vragen we je toestemming voor het gebruik van marketing cookies. Dit kun je elk moment wijzigen. Lees onze cookieverklaring en vernieuwde privacyverklaring
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Deze cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen meten en verbeteringen door kunnen voeren.
Deze cookie stellen onze advertentiepartners in staat om doelgerichter informatie te kunnen aanbieden.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen. Bekijk meer informatie.