Voorwaarden Stichting Vrienden Kunsthal Rotterdam

1. ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de Vriend en de Stichting Kunsthal Rotterdam. Alleen natuurlijke personen vanaf 18 jaar kunnen zich aanmelden als Vriend; rechtspersonen en andere entiteiten kunnen dat niet.

1.2 De Vriend heeft onbeperkt toegang tot alle tentoonstellingen in de Kunsthal gedurende de openingstijden en kan bepaalde voordelen genieten die in ieder geval worden vermeld in de Vriendenmail. De Kunsthal organiseert periodiek ook activiteiten voor Vrienden.

1.3 De Kunsthal kent drie soorten Vriendschappen:

SOLO Vriend
- Vriendenkaart geldig voor 1 persoon
- Vriendenbijdrage: € 50 per jaar

DUO Vriend
- Vriendenkaart geldig voor 2 personen
- Vriendenbijdrage: € 75 per jaar

De Kunsthal behoudt zich het recht voor om de hoogte van de Vriendenbijdrage te wijzigen.

1.4 Een Vriendenkaart wordt eenmalig verstrekt en blijft eigendom van de Kunsthal. Een Vriendenkaart is strikt persoonlijk en uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik.

2. Deelname

2.1 Men kan op 3 manieren Vriend worden of een Vriendschap cadeau geven:

  • door middel van inschrijving op de website van de Kunsthal;
  • door inschrijving aan de kassa van de Kunsthal;
  • door insturen van een antwoordformulier per reguliere post.

2.2 De Kunsthal verwerkt persoonsgegevens om de overeenkomst met de Vriend of de cadeaugever uit te kunnen voeren. De Kunsthal heeft zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie, onbevoegde toegang, etc. Om de verwerking van persoonsgegevens zo veilig mogelijk te maken, wordt alle informatie die de Vriend of de cadeaugever via de website van de Kunsthal invult versleutelt, via een beveiligde verbinding, aan de Kunsthal verzonden.

2.3 Na verzending van het inschrijfformulier, via de website van de Kunsthal of per post, ontvangt de Vriend of cadeaugever een e-mail van de Kunsthal met de bevestiging dat de inschrijving is ontvangen en wordt verwerkt. Indien men online of per post Vriend is geworden of een Vriendschap cadeau heeft gegeven, is sprake van koop op afstand en heeft men recht op bedenktijd van 14 dagen (de “Bedenktermijn”) na bevestiging van de inschrijving. Binnen deze Bedenktermijn kan men, zonder opgaaf van redenen, de Vriendschapsovereenkomst ontbinden door een e-mail te sturen naar vrienden@kunsthal.nl. Dit geldt dus niet bij inschrijving aan de kassa.

2.4 De Vriendenkaart wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de inschrijving toegezonden.

LET OP: wanneer de Vriendenkaart binnen de Bedenktermijn wordt gebruikt, dan behoudt de Vriend of cadeaugever het recht om de overeenkomst te ontbinden. De Kunsthal heeft dan wel recht op betaling van de normale toegangsprijs vermenigvuldigd met het aantal bezoeken dat de Vriend aan de Kunsthal heeft gebracht gedurende de Bedenktermijn.

3. VERLIES OF DIEFSTAL

3.1 Bij verlies, diefstal of beschadiging van de Vriendenkaart zal de Vriend de Kunsthal daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. De Vriend heeft recht op een vervangende kaart, waarbij de barcode van de voorgaande Vriendenkaart komt te vervallen.

Zie artikel 9 van deze voorwaarden voor de juiste contactgegevens.

4. INCASSO

4.1. De Vriendenbijdrage wordt geïncasseerd door middel van een door de Vriend verstrekte machtiging tot jaarlijkse incasso. Bij een cadeau-Vriendschap machtigt de cadeaugever de Kunsthal tot een eenmalige incasso, omdat een cadeau-Vriendenkaart één jaar geldig is. De Vriend die een Vriendenkaart cadeau heeft gekregen kan na een jaar de overeenkomst voor onbepaalde tijd voortzetten door een machtiging tot jaarlijkse incasso te verstrekken.

4.2 Indien een incasso niet lukt, neemt de Kunsthal contact op met de Vriend of de cadeaugever om de verstrekte gegevens te verifiëren. Hierna zal de Kunsthal de incassomachtiging nogmaals bij de bank aanbieden. Indien ook de tweede poging mislukt, wordt de Vriendenkaart geblokkeerd.

4.3 Zolang de Vriendenkaart geblokkeerd is kan de begunstigde daarvan geen aanspraak maken op de voordelen van de Vriendschap. De betalingsverplichting van de Vriendenbijdrage blijft wel bestaan.

4.4 De betaalgegevens van de Kunsthal zijn:

IBAN NL05 INGB 0680 4648 24
BIC INGBNL2A
Incassant ID NL92ZZZ411326130000

5. DUUR EN BEËINDIGING

5.1 De overeenkomst tussen de Vriend en de Kunsthal wordt aangegaan voor een jaar en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch verlengd.
LET OP: een cadeau-Vriendschap wordt aangegaan voor 1 jaar.

5.2 De Vriendschap kan per mail en/of telefoon worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 maand voorafgaand aan de startdatum van de Vriendschap (voorbeeld: bij een Vriendschap aangegaan op 1 juli dient opzegging uiterlijk 31 mei te geschieden). Indien daarna wordt opgezegd wordt de Vriendschap automatisch met een jaar verlengd.

5.3 De incassomachtiging van de Vriendschap wordt zo snel mogelijk na de opzegging beëindigd. Gehele of gedeeltelijke restitutie van de reeds betaalde Vriendenbijdrage is niet mogelijk bij opzegging van de overeenkomst. De Vriendenkaart blijft geldig tot het einde van het dan lopende Vriendschapsjaar, gerekend vanaf de datum van inschrijving.

6. PERSOONLIJKE GEGEVENS

6.1 De Vriend heeft de mogelijkheid om aan te geven of hij/zij de Vriendennieuwsbrief, met daarin o.a. het Vriendenprogramma en/of aanbiedingen van producten en diensten van de Kunsthal en/of haar partners, wenst te ontvangen. Indien dat zo is gaat de Vriend ermee akkoord dat zijn/haar persoonsgegevens ten behoeve van het verzenden van aanbiedingen worden verwerkt door de Kunsthal en/of haar partners. De nieuwsbrief kan op elk moment worden opgezegd.

6.2 De Vriend zal de Kunsthal per e-mail of schriftelijk op de hoogte houden van wijzigingen in de adres- en overige gegevens. Zie artikel 9 van deze voorwaarden voor de juiste contactgegevens.

7. HUISREGELS

7.1 De Vriend is verplicht de huisregels en bezoekersvoorwaarden van de Kunsthal na te leven. De Vriend kan deze huisregels en bezoekersvoorwaarden vinden op de website en bij de kassa in de Kunsthal.

7.2 In het geval de Vriend tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals genoemd in deze voorwaarden en/of de huisregels en/of bezoekersvoorwaarden, is de Kunsthal gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden. Bij een dergelijk tekortschieten zal de
Kunsthal de Vriendenkaart blokkeren en zo nodig andere maatregelen treffen ter voorkoming van schade. Bij ontbinding van de overeenkomst vindt er geen restitutie plaats van de reeds betaalde Vriendenbijdrage.

8. VOORWAARDEN

8.1 De Kunsthal heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van de verschillende Vriendschappen te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gelden met ingang van de publicatie op www.kunsthal.nl. Deze en toekomstige voorwaarden zijn ook van toepassing op reeds afgesloten overeenkomsten.

9. CONTACTGEGEVENS

Postadres:

Stichting Kunsthal Rotterdam
T.a.v. Vrienden
Antwoordnummer 80191
3080 VB  Rotterdam

E-mail: vrienden@kunsthal.nl
Telefoon: (010) 44 00 300